Om soknerådet

Utleige av kyrkjer

Her finner du rapporteringsskjema for konserter og andre tilstellingar.    Les meir...

Betalingssatsar 2017

Oversikt over betalingssatser for konserter, vigsler, gravferd, annonser.    Les meir...

Kontaktinformasjon

Kyrkjekontoret i Måløy er på Rådhuset 3 etg, 6700 MÅLØY

 Vågsøy Sokneråd, Postboks 33, 6701 MÅLØY
 E-post sendes til: vagsoy.soknerad@vagsoy.kommune.no
Åpningstid:
Mandag og onsdag stengt
Tysdag kl. 10:30 - 14:30
torsdag og fredag: kl. 09:00 - 12:00

Soknepresten er tilgjengelig på sin telefon utenfor ordinær åpningstid.
Tlf: Sokneprest Mari Saltkjel: 459 14 954
mari.saltkjel@vagsoy.kommune.no

Det er mulig å avtale møter med kirkekontorets medarbeidere utenfor ordinær åpningstid.

For spørsmål omkring kyrkjegardsforvaltninga - ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 481 00 481.

Kontaktliste

Soknerådet

 

Soknerådets sammensetning:

Fornavn Mellomnavn Etternavn Funksjon Mobil
Kristine   Schielderup Leder i soknerådet 41207159
Bjørn   Eide Nestleder i soknerådet 99034949
Dag   Almenning Medlem 90947872
Terje   Kolseth Medlem 90152532
Aina Celestine Oksholen Marku Medlem 47649727
Solbjørg Myrhaug Teige Medlem 90203150
Jardtrud Lillestøl Bjerkreim Medlem 46432942
Eva Marie   Pleym Medlem 95708318
Anne Margrete Eldevik Skavlid 1. varamedlem 41326434
Grethe Karin   Mulelid 2. varamedlem 90152714
Grete Angelshaug Barmen 4. varamedlem 99254587
Bjørn Kjetil   Holvik 5. varamedlem 99476355
Mari   Saltkjel Sokneprest 45914954
Einar Oddgeir   Midtbø Kommunens representant 91389805
John Inge   Refvik Kommunens representant - varamedlem  

 

Soknerådets oppgaver
I følge kirkelovens § 14 skal soknerådet:

  • ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet
  • arbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
  • fremme samarbeid mellom menighetene
  • ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen

Til å ivareta noen nærmere definerte oppgaver har fellesrådet opprettet to utvalg:

 

Kirkelig administrasjonsutvalg
Kirkelig administrasjonsutvalget er eit partsamansett utval mellom arbeidstakarar og arbeidsgjevar og har som formål å handsame og foreslå overordna retningsliner for verksemda sin personalpolitikk, som t.d.  utviklings- og omstillingsprosessar, utarbeide personalpolitiske retningsliner, reglement, instruksar og rutinar. Det er vanleg at tilsettingsmyndet vert delegert til dette utvalet, men soknerådet valde å halde på dette myndet. Dermed er K-adm meir eit rådgjevande organ enn eit organ som tek avgjerder.  (rettes opp).

Kirkelig administrasjonsutvalg består av:

Navn

Oppnevnt av

Terje Kolseth, leder

Soknerådets representant

Kristine Schielderup

Soknerådets representant

Bjørn Eide

Soknerådet representant

Sølvi M.Rasmussen

Ansattes representant

Joar Kvamme

Ansattes representant

 

Forhandlingsutvalg
Vågsøy Sokneråd har som arbeidsgiver et partsansvar og et lønnsansvar overfor de ansatte. Soknerådet har overdratt partsansvaret for sentrale forhandlinger til Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Soknerådet forplikter seg til å følge det som vedtas i sentrale avtaler. Til å forestå lokale forhandlinger er soknerådet knyttet til felles samarbeid i Nordfjord prosti forhandlingsutvalg.  Utvalget får fullmakt til å inngå bindende avtaler/protokoller. Forhandlingsutvalget består normalt av 2 av fellesrådenes/soknerådets medlemmer i kirkelig administrasjonsutvalg. Det er vanlig at kirkevergen også er medlem i utvalget.    

 

Kontakt med kommunen
I følge kirkeloven § 15 skal kommunen etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utrede utgifter til

  • bygging, drift og vedlikehold av kirker
  • anlegg og drift av kirkegårder
  • stillinger for kirketjener, klokker, kateket/trosopplærer, organist/kantor ved hver kirke og til daglig leder
  • drift av sokneråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring

Det er inngått avtale mellom Vågsøy kommune og Vågsøy sokneråd om tjenesteyting. Det innebærer lønnsutbetaling, regnskapsføring, kontorlokaler til prester og ansatte og konsulentbistand fra ulike kommunale etater. Det er også inngått avtale om at kommunens økonomiavdeling tar seg av soknerådets regnskapsføring.